Thursday, 14/11/2019 - 23:49|
TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT MỚI

TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT MỚI

TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT MỚI(Theo Công văn 903/PGDĐT Phòng GDĐT ban hành 21/8/2019)CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ VÀ CHƯƠNG TRÌNH TỪNG MÔN HỌC GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ...
Kế hoạch số 107/KH-UBND, Kế hoạch tuyển dụng viên chức vị trí nhân viên y tế năm học 2017-2018 và Hướng dẫn số 108/HD-UBND, hướng dẫn về việc thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo

Kế hoạch số 107/KH-UBND, Kế hoạch tuyển dụng viên chức vị trí nhân viên y tế năm học 2017-2018 và Hướng dẫn số 108/HD-UBND, hướng dẫn về việc thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo

Ngày 26/3/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận được Kế hoạch số 107/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Kế hoạch tuyển dụng viên chức vị trí nhân viên y tế ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 và Hướng dẫn số 108/HD-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành hướng dẫn về việc thuyên ...
Tài nguyên Download
Liên kết website