Saturday, 25/05/2019 - 02:02|
Kế hoạch số 107/KH-UBND, Kế hoạch tuyển dụng viên chức vị trí nhân viên y tế năm học 2017-2018 và Hướng dẫn số 108/HD-UBND, hướng dẫn về việc thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo

Kế hoạch số 107/KH-UBND, Kế hoạch tuyển dụng viên chức vị trí nhân viên y tế năm học 2017-2018 và Hướng dẫn số 108/HD-UBND, hướng dẫn về việc thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo

Ngày 26/3/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận được Kế hoạch số 107/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Kế hoạch tuyển dụng viên chức vị trí nhân viên y tế ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 và Hướng dẫn số 108/HD-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành hướng dẫn về việc thuyên ...
Tài nguyên Download
Liên kết website