Sunday, 17/01/2021 - 19:06|
<a href="/tin-tuc/thong-bao" title="Thông báo" rel="dofollow">Thông báo</a>

Lịch phát sóng dạy học qua truyền hình, giảng dạy kiến thức học kỳ II năm học 2019-2020 cấp tiểu học (Đợt 1 từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 4 năm 2020)

      Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 1018 /TB-SGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2020 về Lịch phát sóng dạy học qua truyền hình, giảng dạy kiến thức học kỳ II năm học 2019-2020 cấp tiểu học (Đợt 1 từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 4 năm 2020).