Saturday, 25/05/2019 - 01:57|
 • Đào Quan Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên Viên Thư Viện - Thiết Bị
  • Điện thoại:
   0913.954.682
  • Email:
   son2_pgdct@angiang.edu.vn
 • Thái Mộc Luật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983857886
  • Email:
   luat_pgdct@angiang.edu.vn
 • Huỳnh Thanh Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01283856420
  • Email:
   liem_pgdct@angiang.edu.vn
 • Đào Quan Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách: Văn thư + Thiết bị thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0913954682
  • Email:
   son2_pgdct@angiang.edu.vn
 • Mai Tuấn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01688 004 826
  • Email:
   anh_pgdct@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985440833
  • Email:
   thoai_pgdct@angiang.edu.vn
Tài nguyên Download
Liên kết website