Monday, 03/08/2020 - 18:57|
Văn bản liên quan

Kế hoạch 432/KH-UBND của UBND tỉnh AG, Về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông

Ngày ban hành:
12/07/2019
Ngày hiệu lực:
12/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh AG, Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định

Ngày ban hành:
11/07/2019
Ngày hiệu lực:
17/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 638/UBND-KGVX UBND tỉnh AG-Về việc triển khai thực hiện công tác phổ cập GDTHCS năm 2019

Ngày ban hành:
01/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực