Tuesday, 31/03/2020 - 05:14|

Công văn 919/PGDĐT Về việc tăng cường quản lý nội dung các trang thông tin điện tử và các mạng XH trong ngành GDĐT

Ngày ban hành:
28/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn số 933/HD-PGDĐT ngày 28/8/2019 Phòng GDĐT Châu Thành, hướng dẫn nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn 927/HD-PGDĐT, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
27/08/2019
Ngày hiệu lực:
27/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 129/KHPH-BHXH-PGD&ĐT, Kế hoạch phối hợp thực hiện BHYT học sinh năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn 915/HD-PGDĐT ngày 26/8/2019 của Phòng GDĐT Châu Thành,  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2019-2020.

Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch phối hợp số 275/KHPH-TTVHTT-PGDĐT Về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa huyện Châu Thành năm 2019

Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn số 879/HD-PGDĐT ngày 15/8/2019 của Phòng GDĐT Châu Thành, V/v Hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
15/08/2019
Ngày hiệu lực:
15/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 859/KH-PGDĐT ngày 08/8/2019, Kế hoạch phát triển KTXH năm 2020- Phòng GDĐT Châu Thành

Ngày ban hành:
08/08/2019
Ngày hiệu lực:
08/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài nguyên Download