Thursday, 01/10/2020 - 05:03|
Văn bản liên quan

Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT_ Ban hành kế hoạch thực hiện đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025

Ngày ban hành:
31/05/2019
Ngày hiệu lực:
31/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 588/KH-BGDĐT_ Về việc phòng chống bạo lực học đường năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
10/07/2019
Ngày hiệu lực:
10/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chỉ thị số 993/CT_BGDĐT_ Về việc tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực học đường trong trường học

Ngày ban hành:
12/04/2019
Ngày hiệu lực:
12/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT_Về việc chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường

Ngày ban hành:
18/01/2019
Ngày hiệu lực:
18/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực