Tuesday, 04/08/2020 - 09:14|
Văn bản liên quan

Hướng dẫn số 787-HD-PGDĐT -Hướng dẫn tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục 2019

Ngày ban hành:
01/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch 807-KH-PGDĐT_ Về việc kiểm tra tháng hành động vì sự nghiệp GD 2019

Ngày ban hành:
01/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn 16-SGDĐT -Hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt đầu năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
01/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực