Thursday, 01/10/2020 - 05:45|
Văn bản liên quan

Kế hoạch phối hợp số 275/KHPH-TTVHTT-PGDĐT Về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa huyện Châu Thành năm 2019

Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn 927/HD-PGDĐT, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
27/08/2019
Ngày hiệu lực:
27/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực