Tuesday, 31/03/2020 - 05:04|

Hướng dẫn số 933/HD-PGDĐT ngày 28/8/2019 Phòng GDĐT Châu Thành, hướng dẫn nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND huyện Châu Thành, V/v thành lập đoàn khảo sát cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho chương trình giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2015

Ngày ban hành:
07/08/2019
Ngày hiệu lực:
07/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài nguyên Download