Bản báo cáo này sẽ trình bày kết quả thu được trong đợt khảo sát lần 2 về tích hợp CNTT trong giáo dục tại Việt Nam. Vào tháng 6 năm 2012, 26 người đã tham gia đánh giá 10 lĩnh vực tích hợp CNTT trong giáo cũng như 97 mục tiêu và các ưu tiên đã được xác lập ở đợt khảo sát đầu tiên về tầm quan trọng ...